Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Биологични пречиствателни станции Aquatec

ПСОВ - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Малки пречиствателни станции с технология на пречистване Aquatec AT® за опазване на околната среда с ниски експлоатационни разходи.

Пречиствателните станции АТ са напълно биологични и са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от малки населени места, хотели, квартали на населени места, къмпинги, къщи и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води VFL®

При конкретната схема технологията е разработена в едно компактно биологично съоръжение - биореактор.

Технологията VFL® представлява съвременно решение за пречистване на битово отпадъчните води съответстващо на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения:

„Вертикален лабиринт поток“ - VFL® - Процес на пречистване

Технологията използва процес на „активна утайка с продължителна аерация”, с биологично отстраняване на азот и фосфор, като съчетава следните процеси в един общ резервоар (биореактор): механично пречистване, съхранение на излишната утайка, биологично третиране с ниско натоварване на активната утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода във вторичното (крайно) утаяване и регулиране на променливия поток в зоната на задържане (ретензия).

Процесът на пречистване се състои от няколко технологични процеса. Суровите отпадъчни води постъпват в не-аерираната камера за активна утайка с анаеробна и анокси зони, където се смесват с рециркулиращата активна утайка. Механично пречистване на постъпващите сурови отпадъчни води и разграждане на грубите примеси, денитрификация и задържане на лесно разградими органични замърсители се извършва в не-аерираната камера за активна утайка. Тя е разделена от вътрешни преградни стени, създаващи така наречения "вертикалния лабиринт поток", където се извършва вътрешната рециркулация.

 • Анаеробна и анокси зони с „вертикален лабиринт поток“
 • Аерационна камера с активна утайка (нитрификатор)
 • Вторичен утаител (камера)
 • Интегрирана зона за задържане
 • Ер-лифт в анаеробната камера (вътрешна рециркулация)
 • Ер-лифт в аерационната камера (рециркулация на излишна активна утайка)
 • Дифузори за фино-мехурчесто аериране
 • Регулатор на потока

След това, сместа от утайка и вода преминава гравитационно в аерираната камера за активна утайка, в която са разположени фино мехурчести дифузори. Тук се извършва биологичното разграждане на органичните замърсители, нитрификацията и отделянето на фосфора. Сместта от вода и активна утайка постъпва във вторичния утаител, където активната утайка се отделя от пречистената вода. Пречистените отпадъчни води се заустват в приемника, инфилтрирани или рециклирани, а отделената активна утайка се рециркулира посредством ер-лифт.

Във вторичния утаител е инсталиран регулатор на потока при водното ниво, който регулира изходящия поток и поддържа водното ниво между нормалното и максималното в целия биореактор (интегрирана зона на задържане). Въздухът под налягане се доставя от въздуходувки за аериране на камерата за активна утайка и за рециркулацията посредством ер-лифт помпите. Рециркулацията и аерацията се управляват от микропроцесорен модул, който също така позволява пречиствателната станция за отпадъчни води да работи на различни режими, в зависимост от натоварването.

Излишната (стабилизирана) активна утайка при необходимост се изважда (изпомпва) от биологичният модул (биореактор) с помоща на помпа или калочистачна машина (фекалка). Стабилизираната утайка в аеробни условия - няма неприятен мирис и може да се ползва за наторяване на почви и земеделски земи.

Биологичните пречиствателни станции Aquatec AT отговарят на:

 • Европейска директива №89/106/ЕИО за строителни продукти
 • EN 12566-3:2005+А1:2009 за малки пречиствателни станции
 • Сертифицирани от лаборатории в Германия, Словакия, Чехия и др.

Гарантирани параметри на пречистване: Aquatec AT / PIA Ахен, Германия / EN 12566-3

 • БПК5 - 97.2% - възможен ефект на пречистване
 • НВ - 94.0% - възможен ефект на пречистване
 • ХПК - 88.1% - възможен ефект на пречистване
 • NH4-N* - 67.7% - възможен ефект на пречистване
 • Nобщ - 61.7% - възможен ефект на пречистване
 • Робщ - 47.4% - възможен ефект на пречистване
 • Консумация на ел.енергия - 1.0 kWч/ден при 0.9 м3/ден

Гарантирани параметри на пречистване: Aquatec AT+ / PIA Ахен, Германия / № PIA2014-215B38

 • БПК5 - 98.2% - възможен ефект на пречистване
 • НВ - 97.2% - възможен ефект на пречистване
 • ХПК - 94.4% - възможен ефект на пречистване
 • NH4-N* - 99.5% - възможен ефект на пречистване
 • Nобщ - 93.2% - възможен ефект на пречистване
 • Робщ - 93.3% - възможен ефект на пречистване
 • Консумация на ел.енергия - 1.0 kWч/ден при 0.9 м3/ден

Предимства на пречиствателния модул Aquatec АТ®

Пречиствателния модул АТ (биореактор АТ) има следните предимства, пред класическото решение на ПСОВ:

 • Компактност на съоръжението - всичко в един модул
 • Сравнително малка площ за разполагане върху терена
 • Ниски експлоатационни разходи, спрямо други пречиствателни съоръжения с подобен капацитет и спрямо класическата схема на ПСОВ
 • Пречистената вода е подходяща за поливни цели
 • Предварително сглобена система - напълно окомплектована в завода
 • Модулно съоръжение с възможност за увеличаване на капацитета
 • Лесен и бърз монтаж

Предлаганата технология работи без мирис и не оказва вредно влияние на околната среда, като пречистените отпадъчни води позволяват заустване във водоприемник и са подходящи за поливни цели.