Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Пречиствателни станции АТ плюс за еднофамилни къщи

Пречиствателнате станции АТ плюс могат да обслужват битово-фекални отпадъчни води от сгради с капацитет 4÷15 Е.Ж.

Вертикален лабиринт поток - VFL - Процес на пречистване AT plus

Методът за пречистване на отпадъчни води с подобрено отстраняване на азот и фосфор в пречиствателните станции за отпадъчни води АТ плюс се характеризира с нов контрол на управление, с прекъсване на аерацията, рециркулацията и смесването на активната утайка. Късите периоди на аериране се редуват с къси периоди на рециркулация и смесване, при което въздухът под налягане се насочва към дифузорите, или към рециркулационните ер-лифт помпи.

Превключването между дневните цикли на режимите с фиксирана или променлива продължителност на периода на аериране и периодите на рециркулация и смесване на активната утайка се осигурява чрез микропроцесорен управляващ модул. В случай на необходимост от адаптиране на рециркулацията или аерирането към промени в качеството и количеството на отпадъчните води, може просто да се превключи на различен режим, ръчно или автоматично, въз основа на измерените параметри, като тази промяна може да се извърши също и дистанционно, в случай, че пречиствателната станция е оборудвана с подходящ комуникационен модул, например GSM модул.

 • По време на краткия период на аерация, аерирането и смесването на активната утайката се извършват в аерационната камера с активна утайка, като едновременно с това, рециркулацията и смесването на активната утайка в анаеробната камера за активна утайка се спира или интензивността на рециркулация и смесване се намалява значително. В аерационната камера се осъществява процес на аеробно окисляване на органичните вещества, нитрификация на редуцирани форми на азотни съединения и натрупване на фосфор в активната утайка. В анаеробната зона и анокси зоната на „Вертикалния лабиринт поток“ се осъществаява утаяване на по-тежките частици от суровите отпадъчните води и по-тежките частици от активната утайка, докато рециркулацията и смесването на активната утайка се спират или интензивността им намалява. По този начин се създават анаеробни условия по-близо до дъното на неаерираната камера, където настъпва процес на хидролиза и ферментация на утаени и колоидни биоразградими органични вещества, при което се осъществява активната утайка. Така се получава лесно достъпен субстракт за денитрификация и акумулиране на фосфор от микроорганизмите в активната утайка, което води до по-ефективно отстраняване на азота и фосфора.
 • По време на краткия период на рециркулация, аерирането и смесването на активната утайка в аерационната камера се спира или интензивността на аериране и смесване в аерационната камера се намалява значително, като едновременно с това в неаерираната камера се извършва рециркулация и смесване на активната утайка. В анокси зоната на „Вертикалния лабиринт поток“ се осъществява процес на денитрификация в присъствието на лесно достъпен субстракт за денитрификационните микроорганизми от рециркулацията в неаерираната камера. В аерационната камера, концентрацията на разтворения кислород се намалява чрез усвояване на органични вещества. В анаеробната зона на „Вертикалния лабиринт поток“, се извършва усвояване на леснодостъпен субстракт от бактериите, акумулиращи фосфора.

Един или повече двупосочни или трипосочни електромагнитни вентили служат за пренасочване на въздуха под налягане последователно към въздушния клон за аерация и въздушните клонове за рециркулация или увеличаване на въздушния поток във въздушния клон за аериране, докато въздушният поток в клоновете за рециркулация се намалява.

Несинхронните процеси на аериране и рециркулация на активната утайка, с използване на въздуха от въздуходувката позволяват да се осъществи икономия на ел.енергия, използване на въздуходувка с по-нисък капацитет, а също така води и до удобна и стабилна работа на ПСОВ.

Пускането на модула е базирано на:

 • включване/изключване на контролния панел

Спиране на пречиствателното съоръжение

 • Спиране на пречиствателното съоръжение след изключване на въздуходувката от електрическата мрежа. В този случай е необходимо да се изпразни и почисти биореактора (модула) и да се напълни с чиста вода.

Визуален контрол по време на експлоатация

 • кошова решетка - не трябва да се запушва или препълва
 • смесване на съдържанието на кошовата решетка с едри въздушни мехурчета
 • работа на ерлифта в анаеробната камера (не-аерираната зона)
 • фино-мехурчеста аерация в аерираната камера
 • работа на ер-лифт във вторичния утаител
 • работа на регулатор във вторичния утаител
 • дифузори за финномехурчеста аерация в аерационната камера
 • плаваща утайка, наличие на пяна (запенване)

Взимане на проби от пречистената вода

Взимане на проби от пречистената вода е възможно от повърхността на пречистената вода във вторичния утаител или от изходящата тръба, ако това е възможно. Честотата на взимане на проби и показателите (параматрите) за анализ зависят от местните нормативни изисквания и законодателство.

Неблагоприятни фактори, влияещи на експлоатацията

Необходимо е внимателна експлоатация на биореактора и осигуряване на оптимални условия за безаварийна работа. Биоракторът работи на биологичен принцип. Поради тази причина е необходимо да се ограничат факторитe, които биха повлияли негативно върху неговата работа. За да се гарантира безпроблемна работа на биореактора от съществено значение е следните материали да не присъстват в отпадъчната вода на вход в биореактора:

 • Остатъци от химикали, фармацевтични продукти и др.
 • Токсични материали - разтворители, лесно запалими вещества, моторни масла и др.
 • Неразградими материали - пелени, дебела хартия (картони), вестници, мокри рола хартии, фолиа, фасове и др.
 • Масла и мазнини с висока концентрация
 • Почистващи и дезинфекциращи вещества, съдържащи натриев хипохлорид с висока концентрация

Технически параметри на пречиствателни станции АТ плюс

Качеството на пречистената вода отговаря на изискванията за заустване в повърхностни и подземни води.

Постижими и гарантирани параметри на биологичните пречиствателни станции Aquatec AT plus:

Параметри:
Степен на пречистване:
Гарантирани стойности:
ХПК
94.4 %
45 мг/л
БПК5
98.2 %
7 мг/л
НВ
97.2 %
12 мг/л
N-NH4
99.5 %
0.2 мг/л
Nобщ
93.2 %
5.6 мг/л
Pобщ
93.3 %
0.6 мг/л

Технически параметри - Биореактор АТ плюс:

Модел
Диаметър
[мм]
Височина
[мм]
БПК5/ден
[кг]
Ел.енергия
[W]
Напрежение
[V]
Год.утайка
3]
AT 6
1400
1800
0.24
40
230
1.00
AT 8
1400
2200
0.36
40
230
1.50
AT 10
1750
2200
0.48
50
230
2.00
AT 12
1750
2400
0.60
75
230
2.50
AT 15
2100
2200
0.78
95
230
3.30


Пречиствателните станции Aquatec работят автоматично и не изискват непрекъснат контрол.

За правилната експлоататция на съоръжението е необходим периодичен контрол и поддръжка.