Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Пречиствателни станции АТ за еднофамилни къщи

Пречиствателнате станции АТ 6-20 могат да обслужват битово-фекални отпадъчни води от сгради с капацитет 4÷20 Е.Ж.

Описание на малките пречиствателни станции Aquatec

Пречиствателните станции Aquatec AT 6-20 работят на режим „активна утайка с продължителна аерация”. Всички процеси на пречистване са комбинирани в един овален цилиндричен съд - биореактор, изработен от първокачествен полипропилен, включващ: механично пречистване, съхранение на излишната утайка, биологично третиране с ниско натоварена активна утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода и регулиране на променливия поток в зоната на задържане.

Биореакторът е разделен на три камери:

 • Анаеробна камера (неаерирана зона) - съставена от секции, формиращи „вертикален лабиринтов поток” - VFL® за: механично пречистване, денитрификация и складиране на излишната активна утайка, която е получена през времето.
 • Аерационна камера за активна утайка (нитрификатор)
 • Вторичен утаител (преливна камера)

Суровата отпадъчна вода с груби примеси постъпва през входа в първата секция на анаеробната камера на биореактора, където е разположена кошова решетка за механично пречистване.

Механически пречистената вода от анаеробната камера на биореактора, състоящата се от алтернативно свързани секции, както от нормално ниво на водата, така и от дъното на биореактора формират “вертикалния лабиринтов поток”.

Сместа от утайка и вода от секциите на неаерираната зона постъпва в аерационната камера. Аерационната камера (камерата с активна утайка) включва дифузори на финомехурчеста аерация, разположени над основата на камерата. От аерационната камера сместта от вода и активна утайка постъпва във вторичния утаител, където активната утайка се отделя (сепарира) от пречистената вода.

Излишната активна утайка се изпомпва от четвъртата секция към първата на анаеробната камера чрез ерлифт, където обемът на утайката се редуцира (намалява) и разгражда при анаеробни-анокси условия и излишната утайка с тежката първична утайка се складират на дъното на анаеробната зона, откъдето се изпомпват при необходимост.

Въздуходувка

Въздуходувката осигурява въздух за аериране в камерата с активна утайка и за ерлифтове. Въздуходувката осигурява въздух до разпределителното устройство, което го разпределя към ерлифтовете, посредством регулаторни кранове респективно до дифузорите.

Въздуходувката има възможност да се управлява от микропроцесорно управление AQC Basic или AQC Basic GSM и може да се превключва на различни времеви интервали. Оптични и звукови аларми ще сигнализират при повреда на въздуходувката или липса на електрическо захранване. Контролния панел и въздуходувката трябва да са разположени извън биореактора (в близка сграда, гараж, сервизно помещение или в допълнителна шахта).

Взимане на проби - анализирането на пробите на изход се извършват съгласно местните наредби (законодателство).

Оценка на работата на съоръжението се извършва съгласно с местните наредби (законодателство).

Пускането на модула е базирано на:

 • включване/изключване на контролния панел
 • настройка и регулиране на кранове

Спиране на пречиствателното съоръжение

 • Спиране на пречиствателното съоръжение след изключване на въздуходувката от електрическата мрежа. В този случай е необходимо да се изпразни и почисти биореактора (модула) и да се напълни с чиста вода.

Визуален контрол по време на експлоатация

 • кошова решетка - не трябва да се запушва или препълва
 • смесване на съдържанието на кошовата решетка с едри въздушни мехурчета
 • работа на ерлифта в анаеробната камера (не-аерираната зона)
 • фино-мехурчеста аерация в аерираната камера
 • работа на ер-лифт във вторичния утаител
 • работа на регулатор във вторичния утаител 
 • дифузори за финномехурчеста аерация в аерационната камера
 • плаваща утайка, наличие на пяна (запенване)

Взимане на проби от пречистената вода

Взимане на проби от пречистената вода е възможно от повърхността на пречистената вода във вторичния утаител или от изходящата тръба, ако това е възможно. Честотата на взимане на проби и показателите (параматрите) за анализ зависят от местните нормативни изисквания и законодателство.

Неблагоприятни фактори, влияещи на експлоатацията

Необходимо е внимателна експлоатация на биореактора и осигуряване на оптимални условия за безаварийна работа. Биоракторът работи на биологичен принцип. Поради тази причина е необходимо да се ограничат факторитe, които биха повлияли негативно върху неговата работа. За да се гарантира безпроблемна работа на биореактора от съществено значение е следните материали да не присъстват в отпадъчната вода на вход в биореактора:

 • Остатъци от химикали, фармацевтични продукти и др.
 • Токсични материали - разтворители, лесно запалими вещества, моторни масла и др.
 • Неразградими материали - пелени, дебела хартия (картони), вестници, мокри рола хартии, фолиа, фасове и др.
 • Масла и мазнини с висока концентрация
 • Почистващи и дезинфекциращи вещества, съдържащи натриев хипохлорид с висока концентрация

Технически параметри на пречиствателни станции АТ

Качеството на пречистената вода отговаря на изискванията за заустване в повърхностни и подземни води.

Постижими и гарантирани параметри на биологичните пречиствателни станции Aquatec:

Параметри:
Постижими:
Гарантирани:
ХПК
35 мг/л
75 мг/л
БПK5
10 мг/л
15 мг/л
НВ 10 мг/л 20 мг/л
N-NH4
2 мг/л
5 мг/л
Nобщ
15 мг/л
25 мг/л
Pобщ
3 мг/л
7 мг/л


Технически параметри - Биореактор АТ: Продуктова - Брошура

Модел
Диаметър
[мм]
Височина
[мм]
БПК5/ден
[кг]
Ел.енергия
[W]
Напрежение
[V]
Год.утайка
3]
1400
1800
0.24
40
230
1.00
1400
2200
0.36
40
230
1.50
1750
2200
0.48
50
230
2.00
1750
2400
0.60
75
230
2.50
2100
2200
0.78
95
230
3.30
2100
2700
1.26
115
230
5.30Пречиствателните станции Aquatec работят автоматично и не изискват непрекъснат контрол.

За правилната експлоататция на съоръжението е необходим периодичен контрол и поддръжка.